หลักสูตร เครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) สอนโดย ครูสุบรรณ จงรัก

หลักสูตร

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา    ช่างไฟฟ้ากำลัง
รหัส          11310
หลักสูตร    เครื่องปรับอากาศ     หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                Air Conditioner Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1. ความรู้ เข้าใจ หลักการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเครื่องปรับอากาศ
3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
   มีวินัยความรับผิอชอบ ตรงต่อเวลา ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัย
4. สามารถนำความรู้  ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
สามารถเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ
รายชื่อวิชาที่สอน                              
รหัสวิชา  11310-01     ชื่อวิชาไฟฟ้าทั่วไป                                
รหัสวิชา  11310-02     ชื่อวิชาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ 
รหัสวิชา  11310-03     ชื่อวิชาเครื่องปรับอากาศ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น